Hotarare Consiliu UNBR 247-2017

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 247
17 iunie 2017

În conformitate cu dispozițiile art. art. 66 lit. a) și r) din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898/19 decembrie 2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Lege),
Ținând cont de:

  • Art. 64 alin. (1) lit. d) din Lege și de art. 3 din Hotărârea nr. 7/23-25 martie 2017 a Congresului Avocaților pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și ratificarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, prin delegare de către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare Consiliul UNBR), prin care s-a mandatat Consiliul UNBR ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, urmând ca hotărârile Consiliului UNBR să fie supuse ratificării Congresului imediat următor;

Având în vedere propunerea Baroului București, astfel cum a fost dezbătută în ședința Consiliului UNBR,

Consiliul UNBR, în ședința din 17.06.2017, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

  • Art. 1 – Statutul profesiei de avocat, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr.64/3.12.2011, cu modificările și completările ulterioarele, modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 68, după alineatul (4), se introduce un nou alineat 41 cu următorul cuprins:

”(41) În cazul barourilor cu mai mult de 1000 de membri, în situația în care prima adunare generală electivă nu se va putea ține din cauza lipsei de cvorum, se va organiza o nouă adunare generală la care cvorumul va fi de cel puțin o zecime din numărul membrilor baroului.”